استاندار اصفهان

ضرورت بر تسریع در افزایش بهره وری آب بخش کشاورزی

استاندار اصفهان گفت: با توجه به وجود مشکلاتی در افزایش بهره وری آب بخش کشاورزی بویژه در شرق اصفهان، این مشکلات باید بسرعت برطرف شود.

آخرین اخبار