مدیر مرکز مشاوره خانواده امام مبین

تربیت فرزندانمان را به دست خود بسپاریم

مدیر مرکز مشاوره خانواده امام مبین گفت: تربیت نسل های بعدی خود را در اختیار شبکه هایی قرار ندهیم که هوشمندانه بنای تزلزل آنها را دنبال می کنند.

زهرا حسینی

بشقاب هایی که خانواده های ما را می شکند

گاه و گاهی پرداختن به مباحثی که به ظاهر حل شده است به ما نشان می دهد که نه تنها مساله حل نشده بلکه صورت مساله های حاصل از تلاش محققان را با بی توجهی به مشکلات پاک کردیم.

آخرین اخبار