خانه ملت یا ملک شخصی؛

تریبون مجلس فیش حقوق پدری نیست که صرف امور شخصی اش کنید

از کسی که هزینه اوقات فراغتش را پدر از بیت المال تامین کرده بعید هم نیست که کرسی نمایندگی را ارث پدری بداند؛ نکته مهم آن است که جبهه اصلاحات و اصلاح طلبانی که این فرد را برای نمایندگی مردم مورد حمایت و پشتیبانی های عظیم مالی و تبلیغاتی قرار دادند اکنون چه پاسخی برای همین مردم خواهند داشت؟

آخرین اخبار