امام جمعه ورزنه در جلسه شورای اداری بخش بن رود:

ایجاد بندر خشک گره مشکلات مردم شرق اصفهان را باز می کند

امام جمعه ورزنه با اشاره به مشکلات پیش روی مردم شرق اصفهان گفت: می بایست با ایجاد بندرخشک گرهی از اشتغال مردم شرق اصفهان باز شود.

آخرین اخبار

تبلیغات