مدیر مرکز بهداشت شماره 2 در گفتگو با اصفهان شرق:

تمام توان خود را جهت کاهش مطلوب بیماری سالک در ورزنه به کار می گیریم

مدیر مرکز بهداشت شماره 2 بیماری سالک را یکی از معضلات شرق اصفهان عنوان کرد و گفت: ما تلاش خواهیم کرد با اطلاع رسانی، آموزش و با همکاری و تعاملی که با دستگاه های در سطح شهر ورزنه بتوانیم پیشگیری مناسبی را در سال 93 برای سالک داشته باشیم.

آخرین اخبار

تبلیغات