در جلسه شورای بهداشت بخش بن رود مطرح شد:

بررسی مشکلات شرق اصفهان با حضور مسئولین

مسئولین بخش بن رود و استانی پیگیر مشکلات مردم شرق اصفهان هستند.

زهرا حسینی

خشکیدن دغدغه های اجتماعی شرق اصفهان خطرناک تر از خشکسالی است

خشکی و مشکلات پیش روی آن زمینه ای را جهت جذب کارشناسان متبحر ایجاد کرد ولی آنچه می بایست توجه ویژه ای به آن نمود بیماری و مشکلات اجتماعی در سایه ی بی توجهی و غافل شدن از موضوعات پیرامون مناطق شرق اصفهان است.

آخرین اخبار