كشور را از ته چاه درآورديم

«کشور را از ته چاه خارج کرديم.» اين گفته روز گذشته رئيس‌جمهور در جمع قهرمانان ورزشي است. جايي که بار ديگر رئيس‌جمهور از تريبون به دست آمده استفاده کرد تا به عملکرد دولت‌هاي گذشته حمله كند و به تمجيد از دستاوردهاي خود بپردازد.

آخرین اخبار

تبلیغات