نگاهی به جنایت منافقین در دهه شصت

تروریست های منافق چگونه سیده فاطمه طالقانی سه ساله را شهید کردند

فاطمه هنوز خواب بود به منزلی که در فاصلۀ پنجاه یا شصت متری کانتینر بود رفتیم و نماز صبح را خواندیم. نمازم که تمام شد دوستم با صدای بلندگفت: «بیا ببین چه خبر شده؟ با شتاب از منزل خارج شدم و به خیابان رفتم. دیدم شعله های آتش از کانتینر زبانه می کشد.

آخرین اخبار