نسخه‌ رهبر انقلاب برای جلوگیری از ترمیدور انقلاب اسلامی

ر سخنرانی‌های چند ماه اخیر رهبر انقلاب اسلامی، بسامد کلیدواژه‌هایی با بن‌مایه و مضمونِ «انقلاب» افزایش یافته است. این مفاهیم را می‌توان حول دو محور «اندیشه و تفکر انقلابی» (اسلام انقلابی) و «نیروها و جناح انقلابی» (انسان انقلابی و کنش‌های آن) تقسیم کرد. این سخنان را منظومه‌وار بخوانیم و به دلالت‌های عملی آن ملتزم باشیم. این مضامین اصلی‌ترین نیاز «انسان انقلاب» در نزاع ترمیدوری/تکاملی پیش‌روست.

آخرین اخبار

تبلیغات