فعال محیط زیست ورزنه خبر داد:

حرکت کارگروه ترسیب کربن حول محور مشاغل پایدار بومی بن رود

فعال محیط زیست ورزنه گفت: حفظ محیط زیست و ایجاد مشاغل پایدار از اهدا اصلی کارگروه ترسیب کربن در بخش بن رود است که به خوبی دنبال می شود.

در جلسه ای با حضور مسئولین بخش بن رود مطرح شد:

اشتغال در پرتوی اجرای طرح ترسیب کربن

بررسی پروژه ترسیب کربن در بخشداری بن رود برگزار گردید.

آخرین اخبار

تبلیغات