نگاهی به دوران پسابرجام؛

پاسخ به تراژدی «اگر برجام نبود…!»

روحانی در حالی دم از برجام می‌زند که در واقعیت، اگر برجام محقق نمی‌شد، هیچ اتفاق منفی قابل اعتنایی در کشور رخ نمی‌داد و البته شاید پیشرفت‌ها در زمینه‌های دیگر نیز صورت می‌گرفت.

آخرین اخبار