گزارش ویژه؛

حرکت کارگران از خط فقر به سمت خط فلاکت/ تدبیر دولت باز هم به کمک کارگران نیامد

این روزها شورای عالی کار سخت درگیر تعیین مزد حداقلی کارگران برای سال 95 است که با توجه به عملکرد ضعیف اقتصادی دولت در سه سال گذشته و بر طبق پیش بینی ها گویا کارگران از خط فقر به خط فلاکت خواهند رسید.

آخرین اخبار