بهداشت سفر از دیدگاه امام رضا(ع)

شخص مسافر باید در هنگام سفر اعتدال هوا را در نظر داشته باشد و در سفر اعتدال در خوردن و آشامیدن را نیز رعایت کند.

آخرین اخبار

تبلیغات