عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم عنوان کرد؛

تخلّف تحصیلی «حسین فریدون» محرز شد

نماینده مردم خمینی شهر و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم، از تدوین گزارش تحصیلی فریدون در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

آخرین اخبار