رئیس دادگاه بدوی نظام پزشکی

نوروزی بدون زیرمیزی

رئیس دادگاه بدوی سازمان نظام پزشکی از عدم گزارش تخلفات زیرمیزی به سامانه ۱۶۹۰ در نوروز امسال خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات