با پیگیری فرماندار:

دیداری که کام مردم ورزنه را شیرین کرد

با پیگیری مسئولین بخش و شهر اصفهان، تخصیص دفتر خدمات الکترونیک انتظامی به بخش بن رود اختصاص یافت.

آخرین اخبار