مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای اصفهان:

اختلال در تامین آب کافی برای شرب و صنعت در سال ۹۷ پیش بینی می شود

مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: با توجه به وضعیت بحرانی آب و کاهش بارش‌ها، پیش بینی می شود سال ۹۷ در تامین آب کافی شرب و صنعت دچار اختلال شویم.

آخرین اخبار