اسرار نماز

اگر خداوند از نماز انسان بی نیاز است، چرا آن را واجب کرده است؟

یکی از ویژگی های خدا، بی نیازی او از هر چیزی است، با این وجود نماز خواندن واجب است و ترک آن عذاب در پی دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات