در پی بیانات مهم امام خامنه ای و تشدید استفهام انکاری از دولت؛

ناکارآمدی برجام؛ ارمغان اعتماد نابجا به آمریکا

بی شک عدم اتکا به توان داخلی و بومی این سرزمین برای ارتقای اقتصادی کشور و نیز عدم درک واقعی از حقیقت تلخ برجام آنچنان دولت­مردان را در خواب غفلت فرو برد که طرح وعده های عجیب و غریب به یکی از رویکردهای ثابت این دولت تبدیل گردید.

آخرین اخبار

تبلیغات