به بهانه درگذشت ریاضیدان نخبه ایرانی؛

تک مجهولی برای داعیه داران حذف حجاب!

اما در این معادله، معلوم را اشتباه جای‌گذاری کرده‌اند. مریم میرزاخانی عکس‌هایش با الگوهای قبلی‌شان [خود شیفته‌های غربی نشین] تفاوت دارد. تفاوتی که عده‌ای ریشه آن را اصالت ایرانی بودنش می‌دانند. تفاوتی که سعی می‌شود توسط رسانه‌های خط قرمزدار کم‌رنگ‌تر هم بشود.

آخرین اخبار

تبلیغات