رئیس تامین اجتماعی شهر ورزنه خبر داد:

تامین اجتماعی شهر ورزنه منتخب شعب تیپ پنج کشوری/ نیاز مردم محروم به درمانگاه تامین اجتماعی

رئیس تامین اجتماعی شهر ورزنه از نیاز بیمه شدگان این منطقه به درمانگاه تامین اجتماعی خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات