عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انتقاد کرد:

بیمه کارگران کشاورزی به هر بهانه‌ای قطع می‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد بر اینکه بیمه کارگران کشاورزی به هر بهانه ای قطع می شود، گفت: بیمه کشاورزی باید حامی روزهای بازنشستگی کشاورزان باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات