استاد ایمونولوژِی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

آلودگی هوا یکی از عوامل بروز بیماریهای خودایمنی و سرطان است

استاد ایمونولوژِی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ذراتی مانند میکروارگانیسم‌هاو ذرات شیمیایی در هوای آلوده وجوددارد که ورود آنها به بدن سبب بروز بیماریهای خودایمنی و سرطان می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات