دبیر انجمن متخصصان طب کشور افغانستان خواستار شد

احداث بیمارستان ویژه مهاجران افغانستانی در اصفهان

دبیر انجمن متخصصان طب کشور افغانستان خواستار احداث بیمارستان ویژه مهاجران افغانستانی در اصفهان شد.

آخرین اخبار

تبلیغات