رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران

چغاله بادام های دستفروشان عامل انتقال انگل به مصرف کنندگان/ تضمینی برای سلامت چغاله بادام ها نیست

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران گفت: هیچ تضمینی برای سلامت چغاله بادام های دستفروشان وجود ندارد و مصرف آن می تواند ناقل انواع بیماری و انگل ها به انسان باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات