بهارستان؛

مجلس دهم، ایستگاه اول

نمایندگان که صرف نظر از گرایش های سیاسی، قریب به اتفاقشان در تبلیغات انتخاباتی خود بر داشتن برنامه به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاکید داشتند؛ اکنون فرصتی به دست آورده اند تا وعده های خود را محقق سازند.

آخرین اخبار

تبلیغات