غروب سردار سپاه اسلام؛

قُرص ماه حرم، به تماشای بَزم خون نشست

و بعد، دستِ خون آلودم را، با تمامی عشقی که به این برادر سفر کرده داشتم، کشیدم به سر و صورتم، به آسمان نگاه کردم، قرص ماه، بالای سرم ایستاده بود.

آخرین اخبار