معاون سوادآموزي اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان:

۱۱ هزار نفر از والدين دانش آموزان اصفهانی، بی سواد هستند

معاون سوادآموزي اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه تعداد ۱۱ هزار نفر از والدين دانش آموزان استان بي سواد مطلق هستند، گفت: درخواست ما از والدين بي سواد دانش آموزان اين است كه با مراجعه به مدارس محل تحصيل فرزندان خود در كلاس هاي سواد آموزي ثبت نام كنند.

آخرین اخبار

تبلیغات