زرگرپور:

مالیات اصفهان بودجه‌های عمرانی ۱۱ استان را تامین می کند

استاندار اصفهان گفت: باید ۴هزار ميليارد تومان ماليات از اصفهان به خزانه دولت واريز شود اما فقط ۵۰۰ ميليارد تومان آن به ما برمی گردد و مابقی اين رقم منابع عمرانی ۱۱ استان كشور را تامین می‌کند.

آخرین اخبار

تبلیغات