بوی بنزین به مشام می رسد؛

بازار شهر قفل شد

یک کلام ختم کلام، بوی بنزین بازار شهر را قفل کرده است. هر چند که در هفته های پس از پایان تعطیلات انبار کارخانه ها قفل شد در انتظار قیمتهای جدید. اما امروز با عدم واریز بنزین سهمیه ای برای ماشینهای شخصی وضعیت وارد فاز جدیدی شد.

آخرین اخبار

تبلیغات