درنگی بر رسانه های شهر!

رشدهای پفکی در رسانه های بولتنی/ شرمنده میراث شیخ بهایی شدیم

طبیعی است که دلمان برای شهرمان بتپد، برای پایتخت تمدنی سرزمین، برای موطن افسانه‌ای بزرگ سردمداران علم و هنر، برای مرکز دایره شجاعت و فقاهت و نبض علم و ایمان، طبیعی است که نگران فرهنگ هرروز رنگ‌باخته‌ترش باشیم و چه‌بسا همین انتصابات بی کش و پیمان فرهنگی است که شهرمان را بدین روز انداخته است.

آخرین اخبار

تبلیغات