علی کریمی: استاد به لجن کشیدن فوتبال هستند!

علی کریمی با انتشار متنی نسبت به برخی اتهام زنی ها و دروغگویی ها واکنش نشان داده است.

آخرین اخبار

تبلیغات