گزارش/ حکایت امنیت غذایی در هفته سلامت

هفته ناسلامتی!

رسانه ای شدن ورود گوشت بوفالو، خمیرمرغ حتی انتشار ناگهانی بیماری شیگلوزیس در هفته سلامت موجب شد تا شعار این هفته که به نام ایمنی غذا بود از همان روز نخست با چالش جدی روبرو شود.

آخرین اخبار

تبلیغات