چگونه افغانستان بهشت تروریست ها شد؟

جنگ چریکی در مقابل اشغالگران شوروی در افغانستان از ۸۹-۱۹۷۹ گامی جدید در گسترش آموزه ها و استراتژی انقلابی سلفیه بود.

آخرین اخبار

تبلیغات