با راه اندازي شبكه هوشمند دوچرخه؛

مسيرهاي ركاب زدن اصفهاني ها ايمن مي شود

با توجه به اينكه عمده ترين مشكل دوچرخه سواري در اصفهان ايمن نبودن مسيرهاي تردد است، بهسازي و ايجاد مسيرهاي جديد ويژه عبور دوچرخه در دستور كار شهرداري قرار گرفته است.

آخرین اخبار