در شهر حسن آباد جرقويه

شورای بهداشتی در خصوص بيماري سالک برگزار شد

معاونت مركز بهداشت شماره 2 اصفهان گفت: در منطقه جرقویه به دلیل وجود علل و ناقل بيماري سالک طرح لانه کوبی انجام شد.

آخرین اخبار

تبلیغات