رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور:

حمایت از طرح‌های پژوهشی بنیادی به منظور پیشبرد مرزهای دانش اجرائی می‌شود

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از حمایت‌های ویژه این صندوق از طرح‌های پژوهشی بنیادی خبر داد و گفت: حمایت از طرح‌های پژوهشی بنیادی به منظور پیشبرد مرزهای دانش اجرائی می‌شود

آخرین اخبار

تبلیغات