روزنامه صهیونیستی مدعی شد

«ابوبکر بغدادی» دستگیر شده است

روزنامه صهیونیستی «علام هزیه» مدعی شد که روسیه ابوبکر بغدادی را زنده دستگیر کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات