بسیج دانشجویی استان اصفهان در بیانیه خود تاکید کرد

رسالت جنبش دانشجویی حراست از آرمان های انقلاب در برابر عداوت هاست/ دانشجویان تا رسیدن به تمدن نوین اسلامی از پای نخواهند نشست

جریان دانشجویی باید در این مقطع زمانی با در پیش گرفتن مشی آرمان خواهی و عدالت طلبی و دفاع از مظلوم و تبیین افق های پیش رو، انقلاب اسلامی مردم ایران و دستاوردهایش را از گزند انحراف و کج اندیشی و عداوت بدخواهان مصون بدارد.

آخرین اخبار