بسیجی نمونه دهستان شاهتور:

بسیج رضایت خداوند را مبنای حركت و فعالیت خود می داند

محمد قدرتی گفت: ایمان به خدا و اعتقاد قلبی و باور درونی به خالق یكتا مهم ترین ویژگی بسیجی است، بسیج رضایت خداوند را مبنای حركت و فعالیت خود می داند.

آخرین اخبار