اقتدار منطقه‌ای و بسط عمق استراتژیک

ارزیابی «توان» آمریکا برای وارد کردن ضربه‌ی اول به ایران

آمریکا درگیر بحران اقتصادی است. طبیعی است که لشکرکشی نیاز به بودجه‌ای مضاعف دارد. آمریکا برای شروع جنگی جدید، به بودجه‌ی بیشتری نیاز دارد و این بودجه از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی پولی استقراض می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات