استاندار اصفهان:

تنازعات سیاسی مانع توسعه و پیشرفت استان شده است

در دو دهه اخیر مجموع عواملی باعث افول استان از جایگاه تراز اولی خود به جایگاه چهارم و پنجم کشور شد و در این مدت رقابت سیاسی جای خود را به تنازعات سیاسی داد و این تنازعات نیز بستر توسعه و پیشرفت را از استان ما گرفت.

آخرین اخبار