فقط برای تلنگر:

جوانان شرق اصفهان در سایه ی بی توجهی و بی مهری

توجه به قشر نوجوان و جوان و برآورده کردن نیازهای آنها همواره مورد تاکید رهبری بوده است؛ با این حال بیکاری، مشکلات مسکن، نابرابریهای اجتماعی، نداشتن امنیت شغلی و … از مسائلی هستند که جوانان ما با آن در گیر هستند و این معضلات بنیادی، شادی و نشاط صحیح را از جوانان گرفته است.

آخرین اخبار

تبلیغات