مسؤول فرهنگی ستاد اربعین استان اصفهان مطرح کرد

لزوم دوری از سلیقه‌های شخصی و سیاسی در مسیر پیاده‌روی اربعین

مسؤول کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین استان اصفهان گفت: در این مسیر باید از سلیقه‌های شخصی و سیاسی باید دوری کرده و روی مشترکات تأکید شود.

آخرین اخبار