رفتارهای اشتباه والدین و تأثیر آن‌ها در بزرگسالی کودک

فرزندپروری یکی از مهم‌ترین مباحثی است که همه والدین باید اطلاعات و مهارت‌های ورد نیاز در آن را به دست بیاورند، زمانی که والدین کودکان خود را تربیت می‌کنند در واقع در حال آموزش دادن به آنان هستند.

آخرین اخبار