شهردار اصفهان خبر داد

ميزبانی اصفهان از بزرگترين کنفرانس علمی جهان در سال 2018

شهردار اصفهان گفت: با توجه به پيگيری های مستمر به عمل آمده سی و پنجمين کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری در سال 2018 به ميزبانی اصفهان در ايران اسلامی برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار