مباحث مهدویت- 21

چرا بزرگترین دشمن امام عصر اسامی مختلفی دارد؟ / پیشگویی امام علی از نسب سفیانی

قرآن کریم از بنی امیه به عنوان الشجره الملعونه تعبیر کرده است. طبق روایات مهدویت، سفیانی از سوی پدر به بنی‌امیه و از سوی مادر به قبیله بنی کلب می‌رسد. به عبارتی، آخرین نسل شجره ملعونه در برابر آخرین ذخیره الهی از خاندان کوثر، صف آرایی خواهد کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات