برگزاری اردوی آمادگی پسران منطقه جلگه

اردوی آمادگی دفاعی پسران منطقه جلگه انجام شد.

آخرین اخبار

تبلیغات