عضو خبرگان کشاورزی اصفهان:

امکان حذف برنج کاری در اصفهان وجود ندارد

عضو خبرگان کشاورزی اصفهان گفت: امکان حذف برنج کاری در اصفهان به لحاظ اقتصادی و سابقه تاریخی آن در استان، وجود ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات