رمضان در دورترین روستای کویر جرقویه:

فعالیت های موسسه ی قرآنی امام رضا(ع) رامشه در ماه ضیافت الهی

موسسه ی قرآنی امام رضا(ع) رامشه به منظور انجام امور فرهنگی ٰ مذهبی و خیریه ای در روستای رامشه از طرف خیرین رامشه ای تشکیل شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات